2015

O PROJEKCIE

Przedmiotem projektu "Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej są działania samorządów powiatowego (Polska) i kantonu (Szwajcaria) w zakresie promocji edukacji z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu promowanie i wymianę dobrych praktyk związanych z edukacją z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy pomiędzy samorządami oraz szkołami w powiecie myślenickim i Kantonie du Valais. Cel ten jest spójny z celami projektu zrealizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego, w szczególności dotyczy poprawy warunków realizacji edukacji z pierwszej pomocy, wzmocnienia warsztatu nauczycieli oraz promocji idei edukacji z pierwszej pomocy oraz postaw pomocowych. Projekt stanowi kontynuację i wzbogacenie poprzedniego poprzez wykorzystanie wyników badań, opracowanych materiałów i zwiększenie dostępu oraz liczby osób przeszkolonych z pierwszej pomocy.

Ponadto:

- Stworzenie warunków do lepszej realizacji edukacji młodzieży z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,

- Promocję idei edukacji z zakresu pierwszej pomocy wraz z kształtowaniem postaw pomocowych w odniesieniu do drugiego człowieka.

Czas trwania projektu:
2 miesiące

Finansowanie:
FUNDUSZ SZWAJCARSKI : 67.536,00 zł
POWIAT MYŚLENICKI: 7.504,00 zł

Wartość projektu razem:
75.040,00 zł

DZIAŁANIA

Działanie 1: E-PLATFORMA – budowa strony internetowej poświęconej wymianie informacji oraz materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji z pierwszej pomocy powstałych w poprzednim projekcie wraz z testami ewaluacyjnymi tj.: informatyczne opracowanie platformy (strony internetowej) w całości poświęconej edukacji z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz merytoryczne opracowanie materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej wraz z ich tłumaczeniem na język angielski Tłumaczenie materiałów powstałych w ramach uprzedniego projektu na język angielski, pozwoliło na rozpowszechnienie i promocję tematyki pierwszej pomocy zarówno w Powiecie jak i w Kantonie . Polscy i szwajcarscy nauczyciele, uczniowie i pracownicy samorządów mogą nauczyć się, bądź udoskonalić swoją wiedzę lub sposób nauczania pierwszej pomocy.

Działanie 2: SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród uczniów w szkołach z terenu powiatu myślenickiego oraz mieszkańców na Rynku w Myślenicach Szkolenia zostały przeprowadzone przez Instruktora i wolontariuszy grupy Szkoła Młodych Ratowników. Działanie to pozytywnie wpłynęło na zwiększenie wiedzy oraz budowanie pozytywnych postaw w odniesieniu do udzielania pierwszej pomocy kolejnej grupy osób oraz zwiększyło zasięg działań zrealizowanych w ramach poprzedniego projektu. Wzbogaceniem i uzupełnieniem tego projektu było poszerzenie zakresu szkoleń o zasady powszechnego używania defibrylatorów AED - w poprzednim projekcie defibrylatory AED zostały nabyte ze środków pozaprojektowych i podniosły jakość projektu oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców trzech gmin z terenu powiatu.

- opracowano materiały edukacyjne – poradniki pn. „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia” - kontynuacja i uzupełnienie poprzednich wersji o nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

- powielono i opracowano graficznie nadruki na płyty DVD zawierające filmy instruktażowo – edukacyjne powstałe w poprzednim projekcie

- przygotowano teczki edukacyjne, które zostały wyposażone m.in. w poradniki i filmy

- zorganizowano Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu myślenickiego (opracowano scenariusze konkursu wraz z kryteriami rekrutacji drużyn oraz kryteriami oceny, zakupiono materiały opatrunkowe, opracowano scenariusze scenek pozorowanych z udziałem m.in. wolontariuszy, wydrukowano dyplomy, zakupiono i wręczono nagrody dla laureatów i uczestników konkursu, powołano komisję konkursową).

Wpływ planowanych działań na realizację polityk horyzontalnych:

Projekt poprzez swoje działania miał na celu podniesienie jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń wpływając bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego. Wiedza na temat sposobu reagowania w sytuacji zagrożenia życia oraz postawa otwarcia na udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi, powoduje lepszą integrację społeczną i przyczynia się do rozwoju cywilizacyjnego bez niszczenia środowiska. Zarówno kobiety jak i mężczyźni na równych prawach uczestniczą w szkoleniach i zarządzaniu oraz innych działaniach projektowych. Zadania Partnerów zakładają zarządzanie zgodnie z prawem, przejrzystość decyzji, pełną bilateralną partycypację oraz środki zaradcze w razie ryzyka wystąpienia problemu w realizacji projektu.


2013-2014


O PROJEKCIE

Projekt "Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych", współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ma na celu wzmocnienie partnerstw poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe, instytucje i partnerów społecznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów - instytucji.

CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest wymiana doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk dotyczących edukacji z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas trwania projektu:
8 miesięcy

Finansowanie:
FUNDUSZ SZWAJCARSKI : 58.520,52 CHF
POWIAT MYŚLENICKI: 6.502,28 CHF

Wartość projektu razem:
65.022,80 CHF

DZIAŁANIA

  • spotkanie inauguracyjno - robocze
  • opracowanie testu badającego poziom wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy i ankiety badającej postawy i deklarowane reakcje młodzieży w sytuacjach zdarzeń związanych z zagrożeniem życia innych osób;
  • przeprowadzenie badań badających wiedzę i postawy młodzieży w wybranych szkołach z terenu powiatu myślenickiego i kantonu du Valais;
  • opracowanie raportu zawierającego m.in. analizę przeprowadzonych badań wraz z rekomendacjami dotyczącymi konieczności wprowadzenia zmian oraz informację na temat systemu ratownictwa i szkoleń z pierwszej pomocy w Szwajcarii i w Polsce;
  • organizacja konferencji pod roboczym hasłem: "Edukacja jest najważniejsza - nawet dziecko może udzielić pierwszej pomocy" dla samorządowców i przedstawicieli szkół, z udziałem specjalistów i konsultantów w zakresie ratownictwa przedmedycznego;
  • wizyta polskiej grupy młodzieży reprezentującej Szkołę Młodych Ratowników w Kantonie du Valais (młodzież będzie prowadzić zajęcia dla kolegów w partnerskim kantonie) oraz samorządowców - odbędą się spotkania w samorządzie kantonu oraz w instytucjach związanych z ratownictwem medycznym.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU:

  • Dla samorządów: poprzez obserwację sposobów organizowania i zarządzania systemem bezpieczeństwa w stanach zagrożenia życia, w tym prowadzenia edukacji z zakresu pierwszej pomocy oraz dyskusję programową (ścieżki programowe z elementami pierwszej pomocy na różnych etapach kształcenia), realizacja projektu wpłynie na samorządy powiatu i kantonu w kontekście efektów edukacji. Przyczyni się do tego w znaczny sposób badanie wiedzy i postaw za pomocą ankiet wśród młodzieży obydwu krajów.
  • Dla szkół: nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa uzyskają wsparcie poprzez materiały edukacyjne powstałe w ramach projektu, np. edukacyjne filmy instruktażowe oraz udział wolontariuszy w zajęciach.
  • Dla mieszkańców: zwiększy się poczucie bezpieczeństwa oraz przyczyni się do długofalowej poprawy wskaźnika przeżywalności w urazach i wypadkach.